Tuinreglement

Honingbij

 

Verkort Tuinreglement.

Met inachtneming van de voor deze gebieden geldende gemeentelijke voorschriften en de met de Imkervereniging Zuid Flevoland overeengekomen huurvoorwaarden zijn de volgende regels van kracht. Bovendien zijn de Bijenwet, de Gemeentelijke bepalingen, de statuten en het huishoudelijke reglement van toepassing. De onderstaande regels zijn dus van toepassing op beide complexen.

 

1. a. Aanhangwagens, moeten aan de normen van het RDW voldoen. Deze mogen op de eigen tuin geplaatst worden.
b. Aanhangwagens mogen geen dienst doen als opslag plaats.
c. Op locatie Vaartsluisweg is een plek aangewezen waar een aanhangwagen geplaatst is voor algemeen gebruik. Indien een lid van de vereniging deze aanhangwagen wil gebruiken moet hij/zij zich vervoegen bij de tuinbeheerder aldaar, waarna deze de aanhangwagen (indien beschikbaar) ter beschikking zal stellen. De kosten hiervoor bedragen €5,00 per dag.
2. a. De imkervereniging of het bestuur kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade en/of diefstal aan opstallen, bijenkasten, bijenvolken of enig materiaal wat zich op de tuin van de individuele imker bevindt.
b. De bijenstal of tuin mag niet dienen als opslagplaats voor goederen, welke met het imkeren niets te maken hebben.
3. Het onderhoud van de gezamenlijke tuin geschiedt, in overleg met het bestuur, door de leden.
4. Beplanting op de verhuurde tuinen dient zodanig te zijn dat de aangrenzende tuinen nu en in de toekomst geen hinder ondervinden.
5. Hekken rond de gehuurde kavels mogen niet hoger zijn dan 1.50 meter, dit geldt ook voor een natuurlijk erf afscheiding, welke niet de naburige tuin overschaduwen.
6. a. Het is niet toegestaan om raat en open kasten te laten staan, ook is het niet toegestaan om zaken zoals steen, tegels, hout, buiten de begrenzing van een tuin te laten slingeren.
b. In geen geval mag er compost of afval in of buiten de opstallen open en bloot aanwezig zijn.
7. a. Alle vormen van roverij dienen te worden voorkomen.
b. Honingslingers, ontzegelwas, raten en andere vormen waarin zich honing of suiker bevindt, mogen alleen in een bijenvolk geplaatst worden. De bijenkast mag niet lekken.
c. Het laten uitlikken van geslingerde honingramen is alleen toegestaan in de eigen bijenkasten, in gesloten toestand en niet in de openlucht.
d. Het doelbewust openzetten van vlieggaten, met als doel voedselresten door de bijen te laten opruimen of zwermen te lokken, is niet toegestaan.
8. a. De door de leden gekozen tuinbeheerder en het bestuur heeft het recht zich op de verhuurde tuinen te begeven en de vliegplanken te bekijken.
b. De tuinbeheerder en het bestuur mogen zonder toestemming van de eigenaar geen bijenkasten inzien en bekijken.
9. Alles waarin zich water kan bevinden, waaruit bijen kunnen drinken en bij het uitvliegen kunnen ontlasten, of waarin dode larven en bijen in kunnen vallen, zijn niet toegestaan.
10. a. De imkers zijn verplicht op beide complexen Varoa bestrijding toe te passen.
11. a. Bij het beƫindigen van de huurovereenkomst dienen alle eigendommen door de huurder te worden verwijderd, mits deze door een nieuwe huurder worden overgenomen.
b. Bij het niet naleven van dit punt zullen de kosten van verwijdering van de goederen aan de oude huurder worden doorberekend.
12. a. Controle op bovenstaand reglement zal door het bestuur worden uitgevoerd.
b. Afwijkingen zullen schriftelijk aan de huurder worden gemeld.
c. Weigering kan ook leiden tot het verwijderen van de gehuurde tuin, zonder dat de vereniging aansprakelijk gesteld kan worden voor eventueel gemaakte kosten door de huurder.
13. In alles waar dit reglement niet in voorziet, zal het bestuur een passende aanpassing voorstellen aan de ledenvergadering.

 

Almere, 15 september 2006, toevoeging wijziging 1 januari 2018